Salgs- og leveringsbetingelser

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR STANDESIGN A/S

1. Gyldighed

Nedenstående generelle forretningsbetingelser er gældende, med mindre andet skriftligt aftales mellem parterne.

2. Tilbud og acceptfrist

Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra Standesign A/S skal accepteres senest 14 dage efter datoen for afgivelsen af tilbuddet. Standesign A/S er således ikke bundet af tilbud, hvor accepten kommer frem til Standesign A/S efter udløbet af acceptfristen.

3. Ydelser

Standesign A/S leverer messestand med opbygning i det omfang der fremgår af parternes aftale og kan eventuelt udarbejde markedsføringsmaterialer i det omfang det fremgår af parternes aftale.

Standesign A/S er berettiget til at antage underleverandører til udførelsen af ydelser, i det omfang, som findes nødvendigt.

Ydelser, der ikke fremgår af parternes skriftlige aftale afregnes efter regning.

4. Levering

Standen leveres/overdrages til køber ved den pågældende messes start. Køber drager omsorg for eventuel tegning af forsikring mod skader der rammer egne varer efter levering. Se punkt 11 Særligt om messer.

5. Pris

I henhold til tilbud og ellers efter regning.

Standesign A/S forbeholder sig ret til ændringer, hvor årsagen er begrundet eller hvor forudgående varsel er givet.

Alle priser er ekskl. tekniske bestillinger, fragt og moms.

6. Betalingsbetingelser.

Betaling skal ske netto senest 14 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Ved salg af messestand og messedeltagelse fakturerer Standesign A/S 50 % ved ordre og 50 % efter messens afslutning – såfremt andet ikke er aftalt.

Standesign A/S forbeholder sig ret til at holde ydelser tilbage såfremt der udestår forfaldne betalinger.

7. Afbud

Ved afbestilling af messestand mindre end 3 måneder inden messen finder sted, er Standesign A/S berettiget til at fakturere 50 % af den aftalte pris. Standesign A/S fakturerer 100 % ved afbud en måned eller mindre før messestart.

8. Ansvarsbegrænsning

Erstatningskrav overfor Standesign A/S kan aldrig overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den købte ydelse – medmindre der er tale om lovpligtigt produktansvar.

Standesign A/S kan ikke stilles til ansvar for manglede leverancer, som skyldes force majeure, altså tilfælde som parterne ikke er herre over, såsom krig, brand, naturkatastrofe, arbejdskonflikter, generel mangel på materialer, import-/eksportforbud, transportmangel, civile uroligheder eller forsinkelse/fejl i leverancer fra underleverandører, indførelse af retlige eller valutamæssige restriktioner og lignende. 

Standesign A/S kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader eller andre indirekte skader eller tab, herunder avancetab, tidstab og andre økonomiske konsekvenstab.

Der ydes ingen erstatning som følge af trykfejl og fejl ved oversættelse af fagudtryk.

Ved opbevaring af materialer for kunden, er kunden selv ansvarlig for at tegne en forsikring.

I den udstrækning der mellem Standesign A/S og kunden, benyttes elektronisk kommunikation (mail, SMS, via sites og lign.), påtager Standesign A/S sig ikke ansvar for sikkerheden og kan ikke gøres erstatningsansvarlig.

9. Mangler

Fejl og mangler skal af kunden påberåbes straks efter opdagelsen, så Standesign A/S har mulighed for at forsøge at rette disse. Såfremt det viser sig, at en fejl skyldes manglende information fra kundens side, sendes faktura på de omkostninger der har været i den forbindelse. 

10. Reklamation

Det påhviler køberen, senest ved modtagelsen, at foretage en grundig gennemgang af stand og materiel. Eventuelle reklamationer over leverede varer skal ske straks.

Specielt fremskaffede varer og forarbejdede emner tages ikke retur. Der kan indgås aftale om returnering af standardvarer, såfremt de ikke lever op til de krav, som køber skriftligt har bestilt.

11. Særligt om messer

Kunden er selv ansvarlig for tegning af nødvendig forsikring for udstillede varer såvel under transport som under messen.  

Omkostninger til fragt af kundens eget gods samt personlige rejse- forsikrings- og opholdsomkostninger afholdes ligeledes af kunden.

Standesign A/S hæfter ikke for forsinket fremkomst af fælles standmateriel, men vil i givet fald bestræbe sig på at søge andet standmateriel fremskaffet fra messestedet.

12. Persondataforordning (GDPR)

Standesign A/S har implementeret og efterlever EUs persondataforordning (GDPR)se mere her: Persondatapolitik - sådan behandler vi dine data

13. Værneting

I tilfælde af uenighed mellem parterne, skal sagen – hvis den ikke kan løses i mindelighed, afgøres under anvendelse af dansk ret ved voldgift medmindre den krænkede part måtte vælge de almindelige domstole i Danmark. Værnetinget er i så fald hjemtinget for Standesign A/S. En voldgiftsag skal føres i henhold til ”Regler for behandling af sager ved Den almindelige voldgiftsret i Danmark”. Aftalen er undergivet dansk ret.